ВАЖНО САОПШТЕЊЕ ЗА ОБОЛЕЛЕ ОД ПОСТРАУМАТСКОГ СТРЕСНОГ ПОРЕМЕЋАЈА , А КОЈИ НИСУ ОСТВАРИЛИ СВОЈСТВО РАТНОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА

Захтев за признавање својсва ратног војуног инвалида по основу пострауматског стресног поремећаја, може поднети само лице које нема утврђен статус ратног војног инвалида у року од годину дана од дана на ступању на снагу овог закона односно до 11.марта 2021. Године. Утврђивање новог процента инвалидитета у вези са насталом променом код војног инвалида спроводи се сходно члану 173. Закона.

Када се својство војног инвалида признаје по основу пострауматског стресног синдрома налаз и мишљење о војном инвалидитету надлежна лекарска комисија може дати само под условом да је извршено претходно клиничко испитивање- које подразумева болничко лечење , хоспиталну опсервацију са одговарајућим тестирањем и друге хоспиталне радње.

Чињенице да је пострауматски стресни синдром наступио под околностима дефинисаним законом утврђује се на основу медицинске документације која потиче из периода до ступања на снагу овог закона односно до 11. Марта 2020. Године. Такође , потребно је да и болничко лечење буде извршено до наведеног датума. (чл. 137, 147. И 148.)

Првостепени орган може одлучивати о захтевима за признавање својства ратног војног инвалида по основу пострауатског стресног поремећаја после 1. Јануара 2021. Године.